Петак 21. јун 2019.
ИЗАБЕРИТЕ ОБЛАСТ
Skip Navigation Links.
Expand Званична статистикаЗванична статистика
Expand Истраживање о пословној климиИстраживање о пословној клими
  
Листа индикатора званичне статистике
Класификација делатности
Листа општина
  
Инсталација РЗС сертификата
Резултати истраживања о пословној клими и тенденцијама предузећа из области пословних услуга, спроведеног од 15. јуна до 29.јуна, 2010. године

НАГРАДА ДИСКОБОЛОС 2009 - најбољи сајт у категорији услуга


СТАТИСТИЧКА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА У СЕКТОРУ УСЛУГА реализована је у оквиру пројекта УНАПРЕЂЕЊЕ АНАЛИТИКЕ ПОДАТАКА СЕКТОРА УСЛУГА, чији је директни корисник Министарство трговине и услуга Републике Србије.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА је ефикасније праћењe и анализа услужних делатности, односно сектора нефинансијских пословних услуга, које по европским стандардима обухватају следеће делатности:

     Трговина на велико и мало,
     Хотели и ресторани,
     Саобраћај, складиштење и везе и
     Послови с некретнинама, изнајмљивање и пословне активности.

Статистичка апликација омогућава приступ бази података званичне статистике неопходне за праћење динамике развоја нефинансијских пословних услуга. Примена међународних стандарда обезбеђује већу упоредивост званичне статистике са статистикама других земаља и међународних организација.
Претраживање података и приказ тражених извештаја су брзи, једноставни и прилагођени потребама широког круга корисника.

Апликација садржи податке из три области:

ЗВАНИЧНА СТАТИСТИКА – садржи податке званичне статистике који су резултат редовних статистичких истраживања, у годишњој, кварталној или месечној периодици, агрегиране на одређеним нивоима територије и делатности, а односе се на нефинансијске пословне услуге у периоду од 2006. године,

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОСЛОВНОЈ КЛИМИ – садржи податке који су резултат статистичких истраживања о пословној клими, тенденцијама и очекивањима, која се спровoде од октобра 2008. године на бази узорка предузећа која пружају пословне услуге у ужем смислу (Послови с некретнинама, Компјутерске и сродне активности, Правни, менаџмент и холдинг послови, Архитектонски и инжењерски послови, Техничко испитивање и анализа, Реклама и пропаганда, Делатност бироа за запошљавање и Делатност тражења лица и заштите) и

ПРЕДУЗЕЋА – садржи податке који се односе на микро сферу сектора услуга тј. на предузећа и њихово пословање: рентабилност, запосленост, учешће страног капитала и друге карактеристике и то према величини предузећа и различитим територијалним јединицама. Ова област се састоји из два основна дела. Први се односи на показатеље пословања предузећа према територији и представља сет извештаја који се могу генерисати за различите нивое територије – општине и регионе. Други део - листа предузећа - представља својеврсни пословни регистар предузећа из сектора услуга обогаћен кључним показатељима пословања. Ова база података садржи последње расположиве податке о предузећима и редовно се ажурира подацима Статистичког пословног регистра и резултатима финансијског пословања предузећа.
   Пронађите тражени појам
   Вести
 
   Линкови
Skip Navigation Links.
   Питања и коментари
 


 ПРЕТХОДНА СТРАНА ПОЧЕТНА СТРАНА | КОНТАКТ