Четвртак 20. јун 2019.
ИЗАБЕРИТЕ ОБЛАСТ
Skip Navigation Links.
Expand Званична статистикаЗванична статистика
Expand Истраживање трговине и трговинске мрежеИстраживање трговине и трговинске мреже
Expand Пословно финансијски индикаториПословно финансијски индикатори
  
Методолошко објашњење за област
Skip Navigation Links.
Класификација делатности
Листа општина
Стратегија трговине
  
Инсталација РЗС сертификата
СТАТИСТИЧКА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ реализована је у оквиру пројекта ИЗГРАДЊA ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ТРГОВИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, чији је директни корисник Министарство трговине и услуга Републике Србије.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Влада Републике Србије усвојила је почетком 2009. године, "Стратегију развоја трговине Републике Србије". У Стратегији су дефинисани основни правци развоја трговине и тржишта до уласка Србије у Европску унију. Овај пројекат директно проистиче из Стратегије јер је свеобухватном анализом трговинске активности на простору Републике Србије закључено да је једна од најслабијих тачака управо недостатак било каквог мониторинга кључних показатеља трговинске активности у Србији.

Информациони систем трговине представља кључни инструмент за спровођење предложеног модела развоја трговине Републике Србије. Циљ је да се омогући доступност знатно већој количини адекватних и поузданих података о трговини и трговинској мрежи на различитим нивоима њеног организовања. Пројекат "Изградња информационог система трговине Републике Србије" директан је резултат операционализације решења предложених у Стратегији. Пројекат је урадио Републички завод за статистику, а за потребе Министарства трговине и услуга Републике Србије. Пројекат је финансиран средствима НИП-а.

Као резултат рада на овом пројекту креиран је базични информaциони систем трговине Републике Србије који садржи велики број индикатора и релевантних информација за доносиоце одлука у трговини, било да су то државни органи било да су привредни субјекти или истраживачи. Методолошка објашњења дата на различитим нивоима у оквиру базе података олакшавају корисницима избор одговарајућих показатеља, правилно сагледавање појаве и пружају додатне информације за аналитичке потребе. Најважнији индикатори приступачни су свим корисницима.

АПЛИКАЦИЈА садржи податке организоване у следеће три области:

ЗВАНИЧНА СТАТИСТИКА – садржи податке званичне статистике који су резултат редовних статистичких истраживања, у годишњој, кварталној или месечној периодици, агрегиране на одређеним нивоима територије и делатности, а односе се на унутрашњу трговину. Већина временских серија почиње од 2005. године. Међутим, треба нагласити да су на основу података званичне статитистике обрачунати нови индикатори, као и да су индикатори дати у динарима и у еврима, што омогућава лакшу међународну упоредивост података, а посебно са подацима Еуростата као званичне статистике Европске уније.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРГОВИНЕ И ТРГОВИНСКЕ МРЕЖЕ – садржи податке који су резултат статистичких истраживања о предузећима и предузетницима која се баве трговином, која се спровoде од 2009. године на бази узорка предузећа и предузетника који се баве овом делатношћу. Статистичка истраживања уведена су са циљем добијања основних показатеља о структури и развоју трговинске мреже, као и прецизнијих финансијских показатеља резултата пословања трговаца. На основу спроведених истраживања добијени су веома значајни подаци о трговинској мрежи и другим релевантним индикаторима који су круцијални за равој трговине, а који су до сада били недоступни.

ПОСЛОВНО-ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ - односе се на микросферу сектора трговине, тј. на предузећа и предузетнике и њихово пословање: рентабилност, запосленост, учешће страног капитала и друге карактеристике, и то према величини предузећа и различитим територијалним јединицама. Ова област се састоји из четири основна дела. Први се односи на агрегиране показатеље пословања предузећа и предузетника и представља сет извештаја који се могу генерисати за различите нивое територије. Други и трећи део – листа предузећа и листа предузетника - представљају својеврсни регистар пословних субјеката из сектора трговине обогаћен кључним показатељима пословања. Четврти део – трговински објекти – представља својеврсни регистар трговинских објеката великих и средњих предузећа који се могу претраживати по општинама. Извори података за ову област чине Статистички пословни регистар и Годишњи финансијски извештаји. На основу бројних података изведени су и кључни индикатори пословања трговине и трговинских предузећа.
   Пронађите тражени појам
   Вести
 
   Линкови
Skip Navigation Links.
   Питања и коментари
 


 ПРЕТХОДНА СТРАНА ПОЧЕТНА СТРАНА | КОНТАКТ